Untitled Document
Anasayfa Hakkımızda Bizden Haberler Teklif formu Linkler Site Haritası İletişim
SEKMELER - Sirküler
 
                   
  VERGİ USUL KANUNU 396. SERİ NUMARALI TEBLİĞİ
 

MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU (BA) ve MAL VE HİZMET SATIŞLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU (BS) bildirimlerine ilişkin uygulama esasları 04.02.2010 tarihli 27483 sayı ile yayınlanan Resmi Gazete ile yayınlanan 396 Sıra Numaralı VERGİ USUL KANUNU Genel Tebliği ile değiştirilmiş olup değişiklikler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır .

 

1)     Yükümlülük kapsamındaki mükellefler

 

a.      İşletme Hesabı esasına göre defter tutan mükellefler

b.     Kurumlar Vergisinden muaf olan Mükellefler

c.      Noterler

Dışında kalan kalan tüm mükellefler Formları düzenlemek ve bildirim zorundadırlar

Ancak ;

 

a)    Serbest Bölgelerde faaliyet gösterin mükellefler kanuni merkezleri tarafından merkez ve şube bilgileri birleştirilmek suretiyle verilecektir.Kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan mükellefler sadece serbest bölgedeki faaliyetleri nedeniyle Ba-Bs formu vereceklerdir.

b)    Kollektif Şirketler ve Bilanço usulüne göre defter tutan Adi ortaklıklar şirket işlemleri dolayısıyla şirket adına Ba-Bs formu vereceklerdir.

c)     Şubeleri bulunan Mükellefler Merkez ve şubelerin bilgileri birleştirilmek suretiyle Ba-Bs formu düzenleyecek ve bildireceklerdir.

d)    Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

        Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle

        Düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek

        bulunmamaktadır.

        Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet

        alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek

        zorundadırlar.

e)   Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli  maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

        Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet

        alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek

        zorundadırlar.

        Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz

        büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını

        Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

f)       Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda sayılanlar açıklamalar yönünde Ba-Bs formlarını düzenleyecekler ve süresi içerisinde bildireceklerdir.

 

2)     Bildirime konu hadler ,verilme dönemi ve verilme süreleri

 

Bildirimler ile ilgili uygulanacak had 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yani bir kişi veya kurumdan Katma Değer Vergisi hariç 5.000,00 TL üzerindeki mal ve hizmet alımları ile yine bir kişi veya kuruma 5.000,00 TL ve üzerinde mal ve hizmet satışları formlar ile bildirilecektir. 5.000,00 TL nin altından kalan mal ve hizmet alım satımlarına ilişkin formlarda yer alan DİĞER MAL VE HİZMET BEDELİ TOPLAMI form alanından çıkarılmıştır. 5.000,00 TL ve altında yer alan mal ve hizmet alım ve satımları bildirilmeyecektir.

Mükellefler belirlenen hadler içerisinde yer alan her türlü mal ve/veya  hizmet alım satımına ilişkin her türlü belgeyi (Fatura ,İrsaliyeli Fatura ,Serbest Meslek Makbuzu,Müstahsil Makbuzu, Gider pusulası , Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi , Sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi ) formlarda bildireceklerdir.

Mükellefler bildirimlerini aylık dönemler halinde bildireceklerdir.Mükellefler düzenledikleri formlarını takip eden ayın birinci gününden sonuncu günü akşam saat 24:00 e kadar sisteme onaylatmaları gerekmektedir.

 

3)     Bildirimlerin doldurulmasında uyulacak esaslar

 

Bildirimle TL olarak düzenlenecek ve kuruş haneleri ihmal edilecektir.

İthalat işlemlerinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi İhracat işlemlerinde fiili ihracat tarihi dikkate alınacaktır. İthalat işlemlerinde vergi kimlik numarası “1111111111” , ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.

Serbest bölge işlemlerinde ise serbest bölge işlem formu üzerindeki tutarlar ve tarihler dikkate alınacaktır.

Bildirim verme yükümlülüğü olan mükelleflerin tüm alış ve satışları mevcut haddin altında kalsa dahi tablo II haricinde tüm formu doldurmak zorundadırlar                                 

4)     Ceza uygulamaları

 

Bildirimlerin zamanında yapılmaması , eksik yapılması veya yanıltıcı biçimde yapılması halinde Vergi Usul Kanunu 355. madde hükümlerine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.    (Ceza tutarı 01.01.2010 dan itibaren 1.000,00 TL.  dır. Bildirimin verilme tarihi sonundan itibaren 10 gün içerisinde verilmesi durumunda ceza işlemi yapılmayacaktır. Ayrıca takip eden 15 gün içerisinde verilmesi durumunda ceza tutarı ½ olarak uygulanır.)

Bildirimler ile ilgili süresi içerisinde yapılacak düzeltme işlemlerinde her hangi bir ceza uygulanmayacaktır. Ancak süresinden sonra yapılan bildirimlerde de cezalar aynı şekilde uygulanacaktır.

 

5)     Tebliğin uygulama zamanı

 

Bildirimler ile ilgili yapılan değişikler OCAK – 2010 dönemi ve sonraki dönemler için verilecek olan bildirimler hakkında uygulanır

 
 

Adres : Büyükdere Cad. Basman Han No. 4 Kat 4, Daire no. 5Şişli - İstanbul
Telefon : 02122197780 - 02122316498 Fax No : 02122249510 E-Mail : info@uygunmusavirlik.com